Хяналт, шалгалт явуулсан байдал
#НэрОнТатах
1 Няравын ажилд хийгдсэн хяналт шалгалт 2015 Татах
2 Харьяа байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх журам 2015 Татах
3 Дотоод хяналт шалгалтын журам 2015 Татах
4 1-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
5 9-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
6 8-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
7 7-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
8 6-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
9 5-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
10 4-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
11 3-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах
12 2-р сарын ажлын үр дүнгийн үнэлгээ 2015 Татах