Удирдлагын тушаал шийдвэрүүд
#НэрОнТатах
1 Хяналт-шинжилгээ хийж, үнэлгээ өгөх ажлын хэсэг томилох тухай 2015 Татах
2 Тамга тэмдэг түших албан тушаалтныг батлах тухай 2015 Татах
3 Гадаадад албан томилолтоор ажиллуулах тухай 2015 Татах
4 Чөлөө олгох тухай 2015 Татах
5 Тэтгэмж олгох тухай 2015 Татах
6 Хөдөлмөрийн гэрээг цуцлах тухай 2015 Татах
7 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2015 Татах
8 Сургалтанд хамруулах тухай 2015 Татах
9 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2015 Татах
10 Сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг олгох тухай 2015 Татах
11 Буцалтгүй тусламж олгох тухай 2015 Татах
12 Албан тушаал хавсран гүйцэтгүүлэх тухай 2015 Татах
13 Ажлаас халах сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 2015 Татах
14 Жирэмсний амралтыг сунгах тухай 2015 Татах
15 Ажлаас чөлөөлж ажилд томилох тухай 2015 Татах
16 Ажилд эргүүлэн томилох тухай 2015 Татах
17 Хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэл ноогдуулах тухай 2015 Татах
18 Чөлөө олгох тухай 2015 Татах
19 Ажилд түр томилох тухай-Ц.Мандуул 2015 Татах
20 Ажилд түр томилох тухай-С.Билгүүн 2015 Татах
21 Ажилд томилох тухай- Д.Батхуяг 2015 Татах
22 Ажил дүгнэх журам батлах тухай 2015 Татах
23 Сонгон шалгаруулалтын ажлын хэсэг томилох тухай 2015 Татах
24 Журам батлах тухай 2015 Татах