Авлигатай тэмцэх үйл ажиллагаанд хамаарах файлууд

#НэрОнТатах
1 Үр дүнгийн гэрээ 2015 Татах
2 Урьдчилсан мэдүүлэг /маягт/ 2012 Татах
3 Зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл /маягт/ 2012 Татах
4 Авлигын эсрэг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2014.01.24 Татах
5 Авлигын эсрэг хууль 2007.07.06 Татах
6 Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай хууль 2012.01.19 Татах
7 Давхар ажил эрхлэлтийн жагсаалт 2015 Татах
8 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө 2015 Татах
9 Мэдээллийн технологийн үндэсний паркын авилгын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө 2014 Татах