Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт болон шалгалтанд бэлтгэх сургалтын бүртгэл явагдаж байна

охион байгуулагч: Мэдээлэл, технологийн үндэсний парк, Мэдээллийн технологийн мэргэжилтнүүдийн шалгалтын зөвлөл (ITPEC)

Шалгалтын төрөл: Мэдээллийн технологийн паспорт шалгалт, Мэдээллийн технологийн инженерийн суурь шалгалт

Хэнд зориулагдсан: МТ-ийн инженерүүд болон энэ чиглэлээр сурч буй оюутнууд, Төрийн болон бизнесийн байгууллагуудын мэргэжилтэн, менежерүүд

 

Бэлтгэх сургалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2018.03.05-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://training.itpark.mn/registration/48

Сургалтын үргэлжлэх хугацаа: 2018.03.05-2018.03.23 хүртэл

Хаана: Мэдээллийн технологийн үндэсний парк

Шалгалт:

Бүртгэлийн хугацаа: 2018.03.16-ыг дуустал

Онлайн бүртгэл: http://itpark.mn/itee/web/index.php

Шалгалт болох өдөр: 2018.03.25

Хаана: Мэдээллийн технологийн үндэсний парк

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг: 99873748 дугаараас лавлана уу.