Мэдээллийн технологийн инженерийн шалгалт болон бэлтгэл сургалтын бүртгэл явагдаж байна.