"Linux" сургалтын бүртгэл явагдаж байна.

Бүх суралцагчдыг компьютерээр хангахаас гадна амжилттай дүүргэсэн суралцагчдад сертификат олгоно.